Teekkarien Autokerhon Säännöt

Ennen toimintaa tallissa katso myös tallinkäyttösäännöt!

TEEKKARIEN AUTOKERHON SÄÄNNÖT

I LUKU

Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Teekkarien Autokerho ry. Nimestä voidaan käyttää myös pelkästään epävirallista lyhennettä TAK. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Yhdistys on Teknillisen korkeakoulun Ylioppilaskunnan piirissä toimiva yhdistys.

 

2 YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä jäsenistönsä moottoriajoneuvojen teknistä tuntemusta ja harrastusta autourheiluun, sekä kehittää autonhallintataitoa ja liikennekulttuuria jäsenistönsä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, tutustumiskäyntejä ja koulutustilaisuuksia, harjoittaa koe- ja kilpailutoimintaa sekä auttaa jäseniään neuvoin ja ohjein huolto ­sekä hankinta-asioissa sekä ylläpitää omistamiaan tai vuokraamiaan tarkoituksiin sopivia tiloja.

Seuraavissa säännöissä Teekkarien Autokerho ry:n hallitusta kutsutaan johtokunnaksi ja toimikuntia jaoksiksi.

3 TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä vastaanottaa lahjoituksia. Yhdistys kerää myös jäsenmaksuja.

4 YHDISTYKSEN KIELET

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

II LUKU

Jäsenet ja maksut


5 JÄSENET

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset-, vanhat-, ulko-, kannatus-, ainais- ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Teknillisen korkeakoulun nykyinen oppilas.

Yhdistyksen vanhaksi jäseneksi voidaan hyvksyä jokainen yhdistyksen toimin-nasta kiinnostunut Teknillisen korkeakoulun entinen oppilas.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnos-tunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi tai vanhaksi jäseneksi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai yritys.

Yhdistyksen ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä Teknillisestä korkeakoulusta valmistunut kannatusjäsenenä oleva yksityinen henkilö.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee johtokunta tai vähintään kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä käsittävä ryhmä.


6 JÄSENLUETTELO

Yhdistyksen on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa.


7 JÄSENMAKSUT

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain yhdistykselle jäsen-maksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vaalikokous. Poikkeuksia ovat kuitenkin:


1. kunniajäsenet;

2. varsinaiset jäsenet, jotka ovat tehneet poissaoloilmoituksen Teknilliseen korkeakouluun koko jäsenmaksukaudeksi;

3. ainaisjäsenet.


8 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokoukselle.

9 YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut kalenterivuoden jäsenmaksuaan ennalta ilmoitettuun eräpäivään mennessä.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on törkeästi toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätös on julkistettava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on lisäksi viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle jäsenelle.

10 EROTTAMISPÄÄTÖKSESTÄ VALITTAMINEN

Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle, jonka täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on toimitettava johtokunnalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa johtokunnan kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkistamisesta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on käsiteltävä lähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

III LUKU

Yhdistyksen kokoukset


11 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

12 VUOSIKOKOUS

Vuosikokous on pidettävä helmikuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

1. toimintakertomus edelliseltä vuodelta;

2. tilikertomus ja tilinpäätös;

3. tilintarkastajien lausunto;

4. tilinpäätöksen hyväksyminen;

5. vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;

6. johtokunnan valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle;

7. johtokunnan valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle;

13 VAALIKOKOUS

Vaalikokous on pidettävä marraskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

1. johtokunnan puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, tallipäällikon ja varapuheenjohtajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi;

2. yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi;

3. kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi;

4. yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimikaudelle;

5. jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä.

14 YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

15 OIKEUDET YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Varsinaisilla jäsenillä on esitysoikeus sekä äänioikeus siten, että jokaisella on yksi ääni.

Kokouksen päätoksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle myöntää läsnäolo-oikeus sekä puheoikeus.

16 PÄÄTÖKSENTEKO

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 KOOLLE KUTSUMINEN

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla sekä Teknillisen korkeakoulun Ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta, 1. 6. - 31. 8. välisenä aikana kuitenkin vähintään kaksikymmentayksi (21) vuorokautta ennen kokousta.

18 PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla.

19 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Käsiteltäessä yhdistyksen sääntöjen muuttamista, johtokunnan tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tai yhdistyksen purkamista sekä YhdL 23§:ssä mainittuja muitakin asioita käsiteltäessä on asiasta mainittava kokouskutsussa.

20 LUOTTAMUS- TAI TOIMIHENKILÖN VAPAUTTAMINEN TEHTÄVISTÄÄN

Kokous voi perustellusta syystä vapauttaa johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön tehtävistään kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.


IV LUKU

Johtokunta


21 JOHTOKUNTA

Yhdistyksen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja tallipäällikkö.

22 JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtäviin kuuluu:

1. johtaa yhdistyksen toimintaa;

2. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;

3. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta:

4. päättää jäseneksi hyväksymisestä;

5. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;

6. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;

7. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa; sekä

8. edustaa yhdistystä.


23 JOHTOKUNNAN JÄSENET

Johtokunnan puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä, huolehtii yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta sekä valvoo, että yhdistyksen toiminta on sääntöjen mukaista.

Varapuheenjohtaja toimiipuheenjohtajan apuna ja puheenjohtajan ollessa estynyt hoitaa tämän tehtäviä ja tiedottaa yhdistyksen toiminnasta.

Sihteerin tehtävänä on laatia pyötäkirjat yhdistyksen kokouksista, pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi.

Tallipäällikön tehtävänä on vastata yhdistyksen toimitiloista, laatia säännöt toimitiloissa toimimista varten ja valvoa niiden noudattamista.

24 JOHTOKUNNAN KOKOUKSET

Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu johtokunnan keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on yli puolet johtokunnan jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

25 YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä jonkun muun johtokunnan jäsenen kanssa.


V LUKU

Toimihenkilöt ja jaokset


26 ASETTAMINEN, TOIMIKAUSI JA TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Vaalikokous tai johtokunta voi erityisiä tehtäviä varten asettaa johtokunnan alaisia jaoksia ja toimihenkilöitä, joiden toimikausien pituus on enintään kalenterivuosi.

VI LUKU

Hallinto ja talous


27 TOIMI- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.


28 TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksen taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat tilintarkastajat. Johtokunnan on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin pyydettäessä.

 

Tilintarkastajien tulee antaa johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen vuosi-kokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

VII LUKU

Erityisiä määräyksiä

29 YHDISTYKSEN TUNNUKSET JA MERKIT

Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää yhdistyksen kokous.

30 PÄÄTÖKSISTÄ VALITTAMINEN

Yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksestä on yhdistyksen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että se on syntynyt laista, asetuksesta tai yhdistyksen säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen, yhdistyksen tai yhdistystä koskevien määrysten vastainen.

Valitus on tehtävä yhdistyksen johtokunnalle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksentekopäivästä, tai milloin päätös koskee jäsentä henkilökohtaisesti, saman ajan kuluessa siitä, kun hän sai päätöksestä tiedon.

Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan voi valittaa. Yhdistyksen päätöstä voidaan aina moittia myös YhdL 32§:n mukaisesti.


31 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänista kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä johtokunta, yksi viidesosa (1/5) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

32 YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistys voidaan purkaa, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut yhdistyksen kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa.

Niin ikään yhdistys purkautuu, jos yhdistys tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat Teknillisen korkeakoulun Ylioppilaskunnalle tai rekisteröidylle yhdistykselle käytettäväksi yhdistyksen sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen.

33 SÄÄNNÖISSÄ MÄÄRÄÄMÄTTÖMÄT ASIAT

Asioissa, joista näissä säännoissä ei erikseen määrätä, noudatetaan yhdistyslakia ja sen jälkeen soveltuvin osin Teknillisen korkeakoulun Ylioppilaskunnan sääntöjä.


Previous page: Äänitorvi
Seuraava sivu: Moottoriurheilu