Tallinkäyttösäännöt

Tallinkäyttösäännöt

08.01.2019

 


1 Yleistä

Autokerholla on kaksi erillistä tallia: ylä- ja alatalli. Ylätalli sijaitsee Otakaari 20:ssä ja alatalli Jämeräntaival 1:ssä.

Alatallissa on kolme autopaikkaa 1, 2 ja 3 ja näiden lisäksi jäsenistön oleskelutila: takahuone. Tallin ulko-ovelta katsottuna 1-paikka on vasemmalla, 2-paikka keskellä ja 3-paikka oikealla. Takahuone on erillinen tila alatallissa.

Ylätallissa on kaksi autopaikkaa: monttupaikka eli 4-paikka ja ylätallin toinen paikka eli 5- paikka.

Näiden lisäksi kerholla on parkkipaikkoja: alatallin edessä noin 10 paikkaa, Otakaari 20 sisäpihalla 4 paikkaa ja Ossinparkissa 4 paikkaa.

Tallia voivat käyttää täyden tai rajallisen tallinkäyttöoikeuden omaavat henkilöt.

Talli on tarkoitettu pääsääntöisesti jäsenten omien moottori ajoneuvojen korjaamiseen. Muiden kuin omien ajoneuvojen korjaamiseen on pyydettävä lupa hallituksen jäseneltä.

Jos ajoneuvoa säilytetään kerhon tiloissa yli yhden vuorokauden, sitä kutsutaan projektiautoksi. Projektiauto on tarkoitus laittaa toimintakuntoon. Projektiauton kunnostamiseksi on oltava järkevä (toteuttamiskelpoinen ja kohtuullinen aikataulu) suunnitelma, jota on noudatettava. Projektiauton säilytysoikeus voidaan mitätöidä, jos tallipäällikkö tai hallituksen kokous ei hyväksy suunnitelmaa tai suunnitelmaa ei noudateta.

 


Tallia voidaan käyttää myös muihin kuin ajoneuvoihin liittyviin projekteihin. Jos projekti kestää yli yhden (1) vuorokauden on niihin pyydettävä erikseen lupa tallipäälliköltä tai hallituksen kokoukselta. Muita projekteja on tehtävä aktiivisesti ja niitä koskevat samat säännöt kuin projektiautoja.

Kaikki suoranaista taloudellista hyötyä jäsenelle tuova toiminta (esim. ulkopuolisten autojen korjaus korvausta vastaan) on lähtökohtaisesti kielletty.

 


2 Tallinkäyttöoikeus

Tallinkäyttöoikeus voidaan myöntää vain Teekkarien Autokerhon jäsenelle.

Jäsen on oikeutettu saamaan tallinkäyttöoikeuden maksamalla vuotuinen tallinkäyttömaksu, suorittamalla työtunnit kerholle, opettelemalla ja osaamalla tallinkäyttösäännöt ja kuuntelemalla opastusluento tallinkäytöstä tallipäälliköltä tai muulta johtokunnan jäseneltä.

Jos kohdan 2.2 ehdot eivät täyty voidaan tallinkäyttöoikeus poistaa.

Jos henkilö luopuu tallinkäyttöoikeudestaan, kohdellaan häntä takaisin liittyessä uutena jäsenenä.

Jos henkilö rikkoo yhdistyksen tai tallin sääntöjä tai hän aiheuttaa haittaa kerholle, voidaan tallinkäyttöoikeutta rajoittaa.

Tallipäälliköllä tai hallituksen kokouksella on oikeus rajoittaa tallin käyttöä merkittävien juhlien tai muiden kerhon yhteisten projektien edistämiseksi.

Jokainen jäsen on itse vastuussa talliin tuomistaan vieraista.

 


3 Työskentely tallissa

Työskentely tallissa tapahtuu omalla vastuulla. Autokerho ei ota mitään vastuuta mahdollisista vahingoista.

Työskenneltäessä ja liikuttaessa tallissa on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Itselle tai muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen ei saa aiheuttaa vahinkoa. Omista muiden toimintaan vaikuttavista työvaiheista on kerrottava ennalta ja muille on aiheutettava mahdollisimman vähän haittaa.

 


Jokainen vastaa itse toisille jäsenille tai kerholle aiheuttamistaan vahingoista.

 


Muiden jäsenten omaisuutta on kunnioitettava. Kerhon tilat ovat yhteistoimintatiloja.

 


Kaikkien autojen osalta tehdään erikseen varattuun tallinkäyttölistaan sisääntulo- sekä poistumismerkintä.

 


Auto on nostettaessa tuettava pukein. Työskentely pelkän tunkin varassa on kiellettyä.

 


Kipinöiden, maalin tms. kulkeutuminen toisille autopaikoille ja kerhon kalustolle on estettävä.

 


Voimakkaan tuoksuisten tai herkästi syttyvien aineitten käyttö on kielletty. Mikäli ilmatilaan pääsee kaasua, pitää varmistaa ettei ole palovaaraa ja huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

 


Kaasuhitsaus ja polttoleikkaus on tallissa kielletty. Nestekaasupoltinta saa käyttää, mikäli palovaara on eliminoitu ja palonsammutukseen varauduttu.

 


Tallissa on hiljaisuus 22.00 - 08.00 välisenä aikana. Tuolloin kaiken paineilmakompressoria suuremman äänen tuottaminen on kielletty. Kompressori on suljettava klo. 22.00.

 


Meteliä ja sen haittavaikutuksia on vähennettävä mahdollisuuksien mukaan. Tarpeeton tai kohtuuton metelöinti on kielletty kaikkina kellonaikoina. Tallin ulkopuolelle asti kuuluvan, häiritsevän metelin tuottaminen on kielletty. Tarvittaessa metelin aiheuttaja sulkee tallin ovet.

 


Auton päältä on ennen sen talliin tuontia poistettava lumi ja jää. Valumavesi on poistettava heti, eikä sen saa antaa ajautua toisille tallipaikoille.

 


Mikäli akku ei ole autossa kiinni, se tulee säilyttää 1-paikan takana olevan kaapin päällä. Irrallinen akku on kuitattava muiden esineiden tapaan.

 


Öljy sekä muut lammikot on peitettävä jo työskentelyn aikana purulla ja mahdollinen lattialle päässyt öljy, jarruneste tai jäähdytysneste on yleensäkin imeytettävä välittömästi puruun tai muuhun imeytysaineeseen.

 


Lattialle valunut bensiini tai muu polttoaine on välittömästi imeytettävä. Se on vietävä tämän jälkeen ulos ja talli tuuletettava tehostetusti.

 


Kaikki työskentelypaikat siivotaan aina työskentelyn jälkeen. Kerhon työkalut ja laitteet puhdistetaan, mikäli ne ovat käytössä likaantuneet. Työkalut on palautettava takaisin omalle paikalleen.

 


Mikäli työ keskeytyy yli neljän tunnin ajaksi, on paikka siivottava auton ylittäviltä osin ja kerhon työkalut palautettava paikoilleen.

 


Jokaisen tallin käyttäjän on valvottava ulkopuolisten liikkeitä tallissa ja tarvittaessa siihen puututtava. Viimeinen tallista poistuja vastaa oven lukitsemisesta ja siitä, että talliin ei jää tallinkäyttöoikeudettomia henkilöitä.

 


Ruiskumaalaus kerhon tiloissa ei ole sallittua. Pienten osien pienimuotoinen ruiskumaalaus voi kuitenkin tietyissä tilanteissa olla sallittua erillisellä luvalla. Tätä varten on otettava yhteyttä tallipäällikköön ja esitettävä suunnitelma siitä, kuinka maalausalue on suojattu, ja kuinka maalisumun ja liuotinhöyryjen leviäminen ympäri tallia sekä tallin kalustoa on estetty. Ruiskumaalaus ei myöskään saa haitata muiden tallissa työskentelevien toimintaa. Kerhon kaluston ja tilojen sotkeminen ruiskumaalauksen hajasumulla on ehdottomasti kielletty.

 


Maalausvälineiden pesu kerhon käsienpesualtaassa on kielletty muiden kuin vesiohenteisten maalien tapauksessa.

 


4 Autopaikkojen varaus ja käyttöajat

 


Ellei muuten ole tarkennettu ajoneuvon yöpymisellä tarkoitetaan sitä, että ajoneuvo vie tallin paikan vuorokauden ajan eikä muilla ole tosiasiallista mahdollisuutta tulla paikalle. Esimerkiksi ajoneuvon käyttäminen yön aikana ulkona ei poista yöpymistä.

 


Yöpymisestä on maksettava hinnaston mukainen hinta.

 


1-paikka

 


Paikalla saa yöpyä maksimissaan 14 yötä putkeen.

 


Paikan täyttö tapahtuu jonon mukaan. Jonolista löytyy alatallin tolpasta.

 


Kun paikan edellinen käyttäjä poistuu, seuraavalla käyttäjällä on seuraavan päivän loppuun asti aikaa tulla paikalle. Poistuvan käyttäjän on ilmoitettava poistumisestaan seuraavalle henkilölle esimerkiksi Autokerhon Whatsapp-ryhmässä. Jos henkilö on estynyt tulemaan kyseisenä ajankohtana paikalle, voi hän vaihtaa toisen jonossa olevan henkilön kanssa paikkaa.

 

 

 

3-paikka ja 5-paikka

 


Paikat voi varata. Varausaika on maksimissaan 14 vrk 3-paikalla ja 30 vrk 5-paikalla.

 


Varaukset tehdään kalentereihin, jotka ovat alatallin tolpassa.

 


2-paikka ja 4-paikka

 


Paikat on tarkoitettu vain lyhyisiin töihin esimerkiksi renkaiden tai jarrupalojen vaihtoon.

 


Ei saa yöpyä eikä voi varata etukäteen.

 


2-paikalta on oltava valmius poistua puolessa tunnissa annetusta varoituksesta, jos 1- tai 3-paikalla olija haluaa ulos tai sisään.

 


Ajoneuvo saa olla maksimissaan 8 tuntia tallissa, jonka jälkeen on 16 tunnin karenssi. Jos ajoneuvoon tulee odottamaton ongelma, voi hallituksen jäsen myöntää lievennyksen, mutta silloin on maksettava yöpymismaksu. Karenssiaikana voi käyttää tallia, jos muita ei ole tulossa, mutta sieltä on poistuttava 15 minuutissa vaadittaessa. Karenssi koskee molempia paikkoja.

 

Jos työskentely keskeytyy kahdeksi (2) tunniksi, on auto siirrettävä ulos.

 


Muuta

Uuden varauksen tai 1-paikan jonoon menemisen voi tehdä vasta, kun edellinen varaus on päättynyt.

 


Jos varausta ei peru vähintään viikkoa aikaisemmin, joutuu maksamaan täyden hinnan kyseiseltä ajalta.

 


Ylätallin avain on palautettava alatalliin, kun poistuu, vaikka paikalle olisi varaus.

 

 

 

Mikäli auton korjaaminen keskeytyy esimerkiksi puuttuvien varaosien hankkimisen takia, auto tulee siirtää ulos projektipaikalle, kunnes korjaamista voidaan taas jatkaa, mikäli tämä on kohtuullisella vaivalla mahdollista. Ulos siirtämisestä ei menetä omaa varausta. Viivästyksen loputtua auton saa siirtää takaisin talliin, tiellä olevat ajoneuvot on siirrettävä pois puolen tunnin sisällä annetusta varoituksesta.

 

Sääntöjen vastaisesti tallissa oleva auto voidaan hinata ulos ilman eri varoitusta ja auton omistaja/paikan varannut on vastuussa mahdollisista vahingoista.

 


5 Työkalut

Työkalujen käytössä tulee noudattaa suullisesti tai kirjallisesti annettuja ohjeita. Tallipäällikkö opastaa työkalujen käytössä.

 


Työkalun käyttö on sallittua vain, mikäli sitä osaa käyttää. Epävarmoissa tapauksissa on käyttäjän oma velvollisuus pyytää opastusta.

 


Vanhemmilla jäsenillä on velvollisuus neuvoa nuorempia työkalujen käytössä ja puuttua havaitsemiinsa väärinkäytöksiin.

 


Osa työkaluista on lukon takana. Näitä työkaluja saa käyttöönsä ilmoittamalla tallipäällikölle tai muulle hallituksen jäsenelle lainaustarpeesta kohtuullisen ajoissa.

 


Työkalut on palautettava käytön jälkeen toimintakuntoisina, puhtaina ja ehjinä oikeille paikoilleen. Työkaluja ei saa sotkea maalilla, rasvalla tai muulla saastalla.

 


Rikkoutuneista työkaluista ja puutteista on ilmoitettava viipymättä hallitukselle. Rikkoutuneen työkalun korjaa ensisijaisesti sen rikkoja tai käyttäjä, mikäli tallipäällikkö katsoo hänet siihen riittävän taitavaksi. Työkalun rikkoja on korvausvelvollinen muutoin kuin normaalista käytöstä tai kulumisesta johtuvassa rikkoontumistapauksessa.

 


Työkaluja ei saa viedä kerhon tilojen ulkopuolelle muutoin kuin hallituksen luvalla. Tällöinkin työkalut on kuitattava kalunkäyttölistaan.

 


Seuraavat työkalut on kuitattava työkalulistaan ennen käyttöä: MIG, TIG ja tasapainostuskone, joista suoritetaan myös säädetty maksu.

 


Työkalujen kunnosta, hankinnoista ja luetteloinnista vastaa tallipäällikkö ja kalustopäällikkö.

 

 

 

 

 

 

6 Tavaroiden säilytys

 


Tallilla olevat lokerot ja kaapit saa vuokrata vuodeksi kerrallaan. Kaappeja ja lokeroita anotaan vuosittain, ja ne vuokrataan harkintaperusteisesti.

 


Vesimittarihuoneessa ja kontissa jäsenistö voi säilyttää tavaroitaan niille varatuilla hyllyillä tallipäällikön luvalla. Varaus hyllystä tehdään kuukaudeksi tai vuodeksi kerrallaan tallipäälliköllä olevaan listaan. Säilytyksestä on maksettava säädetty maksu.

 


Tallipäälliköllä ja hallituksen kokouksella on oikeus perua säilytyspaikka.

 


Työskentely vesimittarihuoneessa on kielletty.

 


Nimettömät tai TAK-tekstillä varustetut kappaleet tulkitaan kerhon omaisuudeksi. Tallioikeudellinen jäsen saa säilyttää tallissa pienehköä määrää tavaraa, joka liittyy jäsenen meneillään olevaan ajoneuvon korjaukseen. Nämä osat on kuitattava erilliseen sitä varten varattuun listaan. Säilyttäminen on ilmaista ensimmäiset 3 vuorokautta, jonka jälkeen peritään erillisen listan mukainen yöpymismaksu. Mikäli säilytettävä tavara on jollain tallin viidestä autopaikasta ja vie niin paljon tilaa, että paikalle ei mahdu autoa, laskutetaan tavaransäilytyksestä koko autopaikan vastaava hinta, ja sitä pidetään muuna projektina. Tallipäälliköllä ja hallituksen kokouksella on oikeus kieltää tavaran säilytys tallissa tai kerhon pihassa, jos se aiheuttaa kohtuuttomasti haittaa. Tavara on siinä tapauksessa vietävä viikon sisällä pois. Jos tavaraa ei ole viety siinä ajassa pois, on kerholla oikeus hävittää se.

 


Tavaraa ei saa tuoda vain säilytykseen, vaan sen on liityttävä johonkin projektiin ja sitä on edistettävä aktiivisesti.

 

Säilytettävät tavarat on säilytettävä yhdessä paikassa eikä niitä saa levitellä ympäri tallia.

 


Tallissa yöpyvien ajoneuvojen yhteydessä saa säilyttää kohtuullisen määrän tarvikkeita. Nämä tarvikkeet on sijoitettava siten, ettei tallissa kulkeminen ja työskentely häiriinny.

 


Herkästi syttyvien nesteiden säilytys kerhon tiloissa on kielletty. Herkästi syttyvän materiaalin säilytys tallissa on sallittu ainoastaan suljetussa, kipinöiltä suojatussa paikassa.

 

Talliin jätettävissä nesteissä ja muissa epämääräisissä aineissa on luettava mitä ne on. Talliin ei saa tuoda vaarallisia aineita.

 

 

 

 

 

 

 


7 Siisteys

 


Tallin perusteellisempi siivous järjestetään säännöllisesti ja ajankohdasta ilmoitetaan erikseen.

 


Ennalta ilmoitettujen tai säännöllisenä aikana tapahtuvien siivouksien aikana tallin tulee olla tyhjä autoista ja muusta siivousta oleellisesti häiritsevästä tavarasta, ellei asiasta ole etukäteen siivouksen pitäjän kanssa sopinut. Tällöin auton tai tavaran omistaja on vastuussa kyseisen alueen siivouksesta.

 


Kaikki kuittaamaton tai tunnistamaton irtain omaisuus tallissa siivouksen aikana tulkitaan kerhon omaisuudeksi ja takavarikoidaan viikon määräajaksi. Määräajan jälkeen kerholla on oikeus hävittää siivouksessa takavarikoitu irtain.

 


Jokaisen tallinkäyttöoikeuden omaavan henkilön tulee osallistua säännöllisiin tallinsiivouksiin hallituksen kokouksen määräämän kertojen verran. Siivouksen voi myös korvata muulla kerhon hyväksi tehtävällä työllä.

 


Jätteiden käsittelyssä noudatetaan yleisiä sääntöjä.

 


Öljy, glykoli, jarruneste ym. haitalliset aineet laitetaan niille varattuihin astioihin.

 


Isot ja hankalat jätteet on huolehdittava itse pois.

 

Jos tallissa oleva roskis on yli ¾ täynnä, on se tyhjennettävä.

 


8 Ulkoalueet

 


Autokerholla on kolme parkkialuetta: alatallin edusta, Otakaari 20 piha ja Ossinparkki.

 


Alatallin edusta ja Otakaari 20 on tarkoitettu projekteille, joita tehdään aktiivisesti, vähintään 10 päivänä 2 kuukaudessa. Poikkeuksiin on pyydettävä lupa tallipäälliköltä tai hallituksen kokoukselta.

 


Kerhon parkkipaikat on tarkoitettu projektiautojen parkkeerausta varten. Ei-projektiautojen on tehtävä tilaa tarvittaessa.

 


Projektiauton pysäköinti on merkittävä tallilla olevaan listaan ja siitä on maksettava hinnaston mukainen maksu.

 


Purettavaksi tarkoitettu varaosa-auto ei ole varsinaisesti projektiauto. Auton purkaminen varaosiksi kerhon projektipaikalla on sallittu. Purku on suoritettava kohtuullisessa ajassa, noin 4 viikossa.

 


Metelöintiä kerhon pihalla on vältettävä (Metelöivä työ mieluummin tallin sisällä).

 


Tallin edusta on pidettävä siistinä ja roskat on siivottava.

 


Auton tai muun tavaran peseminen pakkasella on kielletty ulkona.

 


Hallituksella on oikeus hinata tai hinauttaa sääntöjen vastaisesti pysäköidyt ajoneuvot pois piha-alueelta auton omistajan laskuun. Hallitus kuitenkin varoittaa ajoneuvon poishinaamisesta vähintään seitsemän (7) vuorokautta etukäteen.

 


Jos henkilöllä ei ole tallinkäyttöoikeutta, ei hänellä ole myöskään pysäköimisoikeutta.

 

Tallijäsen voi säilyttää kerhon pihalla omaan käynnissä olevaan projektiin liittyvää tavaraa kohtuullisen määrän. Tällöin se rinnastetaan projektiautoon (merkittävä pysäköimislistaan). Tallipäälliköllä ja hallituksen kokouksella on oikeus poistaa tavaran säilytysoikeus. Tällöin tavara(t) on vietävä pois viikon sisään, jonka jälkeen kerholla on oikeus hävittää se.

 


9 Takahuone

 


Takahuone on varattu ensisijaisesti jäsenistön käyttöön.

 


Mikäli takahuoneessa on johtokunnan kokous tai kerhon ja ulkopuolisen tahon välinen neuvottelu on kaikkea sitä häiritsevää toimintaa vältettävä myös tallin puolella.

 


Takahuoneessa on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Pullot tulee palauttaa koreihin, tölkit keräysastiaan, lehdet paikoilleen ja roskat roskikseen.

 


Jääkaappi ja pöydät tyhjennetään nimettömistä elintarvikkeista tallinsiivouksen yhteydessä, jos niiden voidaan epäillä olevan vanhentuneita. Pilaantuneet tai selvästi vanhentuneet elintarvikkeet voidaan poistaa muutenkin.

 


Television katselu tai muu vastaava viihde voidaan johtokunnan tai tallijaoksen taholta tilapäisesti kieltää, mikäli sen voidaan katsoa haittaavan kerhon tai tallin hyväksi tapahtuvaa toimintaa.

 


Yöpyminen takahuoneessa muulloin kuin juhlatilaisuuksien ja muiden vastaavien tilanteiden yhteydessä on kielletty. Takahuoneessa saa yöpyä vain yhden yön kerrallaan.

 

 

 

10 Kamera

 


Kameroihin, järjestelmiin tai mihinkään niihin liittyviin esineisiin koskeminen on kielletty.

 


Kameran kuvaamaa videota säilytetään kuukausi ja sitä pääsee katsomaan ainoastaan hallituksen jäsenet.

 


11 Soveltaminen

 


Tallipäällikkö laatii tallinkäyttösäännöt ja päättää niiden soveltamisesta.

 


Tallinkäyttöoikeuden omaavan henkilön katsotaan tietävän nämä säännöt. Sääntöjen virallinen versio löytyy takahuoneen seinältä ja jokainen tallia käyttävä henkilö on velvoitettu tarkistamaan talliin tullessaan sääntöpäivitykset.

 


Jos jotain asiaa ei ole mainittu säännöissä, noudatetaan yleistä käytäntöä. Muista myös, että tallisäännöt eivät ohita Suomen lakia.

 


Tallipäällikön päätöksistä voi valittaa hallitukselle, jolla on oikeus kumota päätös yksinkertaisella enemmistöllä.

 


Tallipäälliköllä ja hallituksen kokouksella on oikeus määrätä sääntöjen vastaisesta toiminnasta tallikieltoa ja/tai työvelvoitteita.

 


Tallinkäyttökielto koskee kaikkea talliin, kaluston käyttöön ja pysäköintiin liittyvää toimintaa. Tallikiellossa olevalla henkilöllä on oikeus seurata tai osallistua hallituksen kokoukseen, hoitaa asemaansa liittyviä tehtäviä ja käydä kaapillaan. Muu tallilla oleskelu on kielletty.

 

 

 

 


 


Previous page: Tallikuvaus
Seuraava sivu: Tulityösäännöt